รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “สหวิทยาการแห่งชีวิต  เปลี่ยนความต่างเป็นพลัง”  โดย นายกสภาฯ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สัมมาทิฐิภิรมย์”  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

          การสัมมนาครั้งนี้ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผู้บริหาร มก. และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อต่างๆ อาทิ  หัวข้อ “การทำงานให้มีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”  โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี มก.  หัวข้อ “เปลี่ยนความต่างเป็นพลัง”  โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มก”  เป็นต้น

          วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้ อาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ในภาควิชาต่างๆ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการร่วมกันสร้างสรรค์งานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและผูกพันกับองค์กร อีกทั้งเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง ร่วมกัน  เนื่องด้วย ในปัจจุบัน เกิดความเปลี่ยนแปลงอันเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหน่วยงานและบุคลากรหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงขึ้นหลายประการ อาทิ แนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว และการปรับสถานภาพจากการเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐในระบบราชการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เรียกว่า “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้อนาคตอันใกล้ เช่นเดียวกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้

IMG_0381_resize_resize