Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community

ภายใต้นโยบาย Green University “KU Eco – BIKE WALK SLIM”

10869539_963853797040117_1713500273997399235_o-2

           วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   ผู้บริหาร  บุคลากร  นิสิตปัจจุบัน  นิสิตเก่า ศิลปินดารา อาทิ แพนเค้ก น.ส. เขมนิจ จามิกรณ์  ใบเตย น.ส.ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ มิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ ปี 2558 เมฆ นายจิรกิตติ์ ถาวรวงศ์  พิมพ์ น.ส.ทยิดา จิรธนสมบัติ ธิดาส้มโอชัยนาท ปี 2558 นอกจากนี้ยังมีนิสิตนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ของหน่วยงานย่านพหลโยธิน เกษตรกลาง บางเขน และ ประชาชนทั่วไป ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในพิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ KU Eco – BIKE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโครงการ KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University “ KU Eco – BIKE WALK SLIM ”  โดยเรียกการปฏิบัติการครั้งนี้ว่า Operation KU White Bike Green Campus • Healthy Community เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์การใช้พลังงาน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้จักรยานในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมอัตลักษณ์ IDKU ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

            ทั้งนี้ ขบวนจักรยาน ได้ใช้เส้นทางปั่นจักรยานย้อนรอยพื้นที่ประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อแม่”  ขาไป- อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  และ จุดสิ้นสุด ที่หอประชุม มก. ขากลับ – หอประชุม มก. ไป อาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเส้นทางดังกล่าวจะผ่านสัญลักษณ์สำคัญ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ พระพิรุณทรงนาค หอประชุม มก. นนทรีพระราชทาน 9 ต้น  เสาธงรูปเมล็ดข้าว  อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  ศาลาบุษบก พระนามาภิไธย ย่อ สธ. สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นต้น

            ขบวนจักรยาน จำนวน 720 คัน ประกอบด้วย ขบวน K1 นำโดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน  ขบวน K 2 นำโดย ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี  ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิตจาก 16 คณะ และ ประชาชน โดยก่อนการปั่นจักรยาน มีการแสดงดนตรีของวง เค ยู วิน ซิมโฟนี นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ สร้างสีสันอย่างมีความสุข และหลังจากปั่นจักรยานแล้ว สำนักการกีฬา มก.จัดทีมนำการออกกำลังกายคลายกล้ามเนื้อ ให้กับผู้ร่วมปั่นจักรยาน พร้อมทั้งมีการรับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สังสรรค์หลังการออกกำลังกายด้วย นอกจากนี้ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ยังได้มอบจักรยานเพิ่มเติมในการปฏิบัติการ Operation KU White Bike Green Campus • Healthy Community ครั้งนี้ ให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2,100 คัน ดังนี้ บางเขน และ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนแห่งละ 500 คัน วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจำนวน 1,000 คัน และวิทยาเขตศรีราชาจำนวน 100 คัน

           รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ และการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต บุคลากร ตลอดจนชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2558 นี้ ก็ยังคงเดินหน้านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง และได้จัดโครงการKU Eco ภายใต้นโยบาย Green University “ KU Eco – BIKE WALK SLIM ” ขึ้นเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน  มีแนวคิดในการเสริมสร้างกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้พลังงาน หรือ ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อไป

           “ สำหรับบางเขน  ในวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นการปั่นย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้พวกเรารักษาเส้นทางจักรยานประวัติศาสตร์นี้ไว้ และร่วมใจกันคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ”

           รศ.ดร. บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่าสำหรับจักรยานนั้น  ในอดีต นับเป็นสัญลักษณ์สำคัญ คู่กับ นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้รับการขนานนามว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น “ดินแดนแห่งจักรยาน” และ เป็น“สถานที่ที่ สองล้อ  เคยเฟื่องฟู” ซึ่งในปัจจุบัน แม้จะมีทางเลือกในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย “จักรยาน” ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา กอปรกับได้มีการรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรใช้จักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ “KU-Green Campus Healthy Community” โดยมีการให้ยืมจักรยานเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดหาจักรยานเพิ่มเติม แก่ทุกวิทยาเขต ในโครงการจักรยานพี่ให้น้อง มีการปรับภูมิทัศน์และขยายเส้นทางตลอดเส้นทางจักรยาน ตลอดจนติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า แสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรด้วยจักรยาน

           ทั้งนี้ โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำหนดปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation KU White Bike Green Campus • Healthy Community ทั้งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกำแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แบ่งออกเป็น 2 ระยะ  ดังนี้ ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในรูปแบบกิจกรรม“ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะที่ 2  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – เดือน สิงหาคม 2559 ดำเนินการจัดวางระบบทางด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดความยั่งยืน ได้แก่ การกำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับเส้นทางเดิน และรถจักรยานเท่านั้น (Walk and Bike Street)  การจัดทำหลังคาในส่วนเส้นทางเดินและจักรยาน (Cover Way) การจัดสรรพื้นที่ในการยืม-คืนจักรยานเพิ่มเติมในอาคารจอดรถต่างๆ ของ มก. การกำหนดที่จอดรถจักรยานให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบปกติและอัตโนมัติ การจัดให้มีศูนย์ซ่อมจักรยานหรือร้านซ่อมจักรยานอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดร้านซื้อขาย แลกเปลี่ยนและเช่ารถจักรยาน จัดทำทะเบียนรถจักรยาน และแหล่งเรียนรู้เรื่องจักรยาน

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University  “ KU Eco – BIKE WALK SLIM ”  ปั่น เดิน ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยสีเขียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8772 – 3 หรือ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์