วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อหารือเรื่องเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ให้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนใหม่ ตามกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาประกอบด้วย รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (มหาชน) หรือ สวก. ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ สองรายคือ ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข และ รศ.ดร.  สุมิตร สุวรรณ และผู้แทนตามข้อบังคับฯ ซึ่งคาดว่ากระบวนการต่างๆ จะใช้เวลาประมาณ 120 วัน

          และเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่ (คนที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558 แทน ดร.อนามัย ดำเนตร ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระ 6 เดือน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยที่ประชุมได้ให้ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานระยะต่อไปด้วย และในระหว่างนี้ ได้ขอให้ผู้รักษาราชการอธิการบดีคนที่ 1 ได้สรุปงานต่าง ๆ ส่งมอบให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนที่ 2  เพื่อเตรียมการเสนอแต่งตั้งทีมรักษาราชการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่ โดยให้เสนอชื่อพร้อมประวัติให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ข้อสังเกตว่าผู้ที่มารักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ จะต้องมีความเป็นกลางที่จะบริหารจัดการเรื่องการสรรหาอธิการบดีคนต่อไป โดยขอให้คัดสรรผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีที่มีความเป็นกลาง สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่อง และให้คำนึงถึงองค์กร คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลัก

KAS_5419