ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมสถานีวิจัยทับกวาง สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยมีนายวิรัตน์ สุมน หัวหน้าสถานีวิจัยทับกวางและคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจงานฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ และแปรรูปเนื้อสุกร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตร ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวการทำวิจัยทางด้านสุกร และโคเนื้อ ของสถานีฯ ด้วย