ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 – 15.00 น. โดยมี ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา การบริหารจัดการศูนย์สถานี บุคลากร และการหารายได้ ความร่วมมือด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ NGOs และ SMEs ตลอดจนองค์กรวิจัยนานาชาติ ได้แก่ มูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ ศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ภารกิจหลักของศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ได้แก่ การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การบริการวิชาการโดยให้การฝึกอบรมด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ให้แก่ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การสร้างต้นแบบระบบการผลิตข้าวโพดหวานที่มีเกษตรกรสมาชิก สร้าง Smart Farmers และสร้างต้นแบบระบบการผลิตน้ำนมข้าวโพดหวาน การจัดนิทรรศการภายในและภายนอกหน่วยงาน การฝึกงานนิสิต นักศึกษา ปีละประมาณ 200 คน จากสถาบันการศึกษาร่วม 20 สถาบัน และการขอศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริหารจัดการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปีละมากกว่า 5,000 คน รวมทั้งการเผยแพร่สายพันธุ์และพันธุ์ข้าวโพดร่วม 80 สายพันธุ์/พันธุ์ และการบริการงานวิจัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2557 จากสำนักงานนายกรัฐมนตรี รางวัลองค์กรดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น บุคลากรดีเด่น และรางวัลต่าง ๆ ที่หน่วยงานและบุคลากรได้รับมากกว่า 30 รางวัล  นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ได้จัดงานเกษตรแฟร์ปากช่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และปีนี้จะจัดเป็นปีที่ 13 ในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ททท.นครราชสีมา และสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด  และในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมพื้นที่แปลงวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังเขา โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ อาคารและบ้านพัก ระบบชลประทาน โรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพด และอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน