ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถานีวิจัยปากช่อง เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.โดยมี น.ส.พินิจ  กรินท์ธัญญกิจ หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของสถานี ทางด้านงานวิจัย ฝึกงานนิสิต และบริการวิชาการ จุดเด่นของสถานีและโอกาสในการพัฒนาสถานีในด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ รวมทั้งนำเสนอปัญหาและอุปสรรคของสถานี  ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการถ่ายทอดงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก การสร้างเครือข่ายกับผู้ที่ใช้บริการของสถานีฯ การเชื่อมโยงงานวิจัยกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการหาโจทย์วิจัยในการทำงานวิจัยด้วย