ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการคณะ อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเดินทางไปด้วย