ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะประมง คณะกรรมการ คณะ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเดินทางไปด้วย