วันที่ 4 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษาตลอดจนพัฒนาการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ถาวร ของประเทศโดยรวม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี อาทิ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

            อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2547 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันในด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนาม