ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะ อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.ณ ห้องประชุม 506 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีรักษาการแทนอธิกาบดี รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมการเยี่ยมและประชุมปรึกษาด้วย