สรุปมติการประชุมสภา

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560  (วันจันทรที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560  (วันจันทรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560  (วันจันทรที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560  (วันจันทรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560  (วันจันทรที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560  (วันจันทรที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560  (วันจันทรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560)

🙂  🙂  🙂  🙂  🙂


  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559  (วันจันทรที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559  (วันจันทรที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 (วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2559 (วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559  (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559   (วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 4/2559  (วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559  (วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 3/2559  (วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559  (วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 2/2559 (วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 (วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2559  (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559)

  🙂  🙂  🙂  🙂  🙂

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558(วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558(วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558(วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 (วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 (วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558 (วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 (วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 (วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ (วันศุกร์ที่ 10 เมษายน  พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 (วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม  พ.ศ. 2558)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 (วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)