สรุปมติการประชุมสภา

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 (วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561)

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 (วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)