สรุปมติการประชุมสภา

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2651 (วันจันทรที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 (วันจันทรที่ 26พฤศจิการยน พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 (วันจันทรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 (วันจันทรที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561)
 การประชุุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 (วันจันทรที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2561 (วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1 /2561 (วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 (วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 (วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 (วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 (วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561)

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 (วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561)