สรุปมติการประชุมสภา

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)