สรุปมติการประชุมสภา

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 (วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 (วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 (วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 (วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 (วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 (วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)