นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หารือร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาทิ การจัดเสวนา การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการพิจารณาให้นิสิตเก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาคมฯ  เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน