สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้นำนิสิต
“เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘”
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  ชั้น ๒  อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

กำหนดการ

๑๑.๓๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น.      นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้แจงนโยบายการพัฒนานิสิต
เพื่อเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓.๐๐ น.      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

๑๓.๔๕ น.     ถ่ายรูปร่วมกัน

ที่่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 9 พฤศจิกายน 2558