บุคคลากรสำนักงานสภา

1.รักษาการผู้อำนวยการสำงานสภา มก. น.ส. พัชราวดี แพรัตกุล

น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภา

2.นางสุขวิมล ช่างชำนิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประเมิณ 3.น.ส.สายชล พรมหมื่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหมื่น งานการประชุม 4.น.ส.สุปราณี เทียนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเล็ก งานการประชุม
นางสุขวิมล ช่างชำนิ น.ส.สายชล พรมหมื่น น.ส.สุปราณี เทียนเล็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประเมิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม
5.นายวรพงษ์ คะมะโน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานการประชุม
นายวรพงษ์ คะมะโน  นางสาวขนิษฐา เสนางคนิกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานการประชุม
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป