ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ คณะกรรมการประจำคณะ อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.   ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมการเยี่ยมและประชุมปรึกษาด้วย