นายกสภา ฯ เปิดสวนสมุนไพร 20 ปี นนทรีอีสาน

         วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แปลงปลูกพืชสมุนไพร E๒)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสมุนไพร ๒๐ ปี นนทรีอีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ภาคภูมิ  ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.วัจวงค์ กรีพละ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ อาจารย์พัสกร  องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยมี ดร.วุธิพงศ์  ภักดีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาศูนย์การศึกษา            ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร บุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ คน จัดโดย กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะสาธารณสุขศาสตร์

สวนสมุนไพร ๒๐ ปี นนทรีอีสาน จัดขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพื้นฐาน อาทิ หญ้าหวาน ว่านชักมดลูก ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ โดยจะดำเนินการในพื้นที่ฟาร์มพืช จำนวน ๕ ไร่ สำหรับนำไปใช้ ในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยในจังหวัดสกลนคร ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลหลวงปู่แฟ๊บ สุทัทโท อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ โรงพยาบาล         พระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ต่อไป