ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คณะกรรมการประจำสำนัก อาจารย์บุคลากร และนิสิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของสำนักเมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 804 ชั้น8 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมการเยี่ยมชมและดูงานด้วย