ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะ อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมการเยี่ยมชมและดูงานด้วย