นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หารือร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนอานันทมหิดล เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการมีส่วนรวมในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน