นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอก เดชา ปุญญบาล
                                                เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ พลเอก เดชา ปุญญบาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ พร้อมคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน