ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการประจำโรงเรียน อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 1 – 101 ชั้น 1 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการเยี่ยมชมและดูงานด้วย