ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะกรรมการประจำคณะ อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการเยี่ยมและดูงานด้วย