ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการประจำวิทยาเขต คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต นิสิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยคณะ เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 -17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมการเยี่ยมและประชุมปรึกษาด้วย