ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการประจำวิทยาเขต คณะกรรมการประจำคณะเกษตร                         คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสำนักหอสมุด กำแพงแสน คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต นิสิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยคณะ เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 -18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมการเยี่ยมและประชุมปรึกษาด้วย