นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระการดำรงตำแหน่ง 11 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน    

[ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ]

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      [ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ]

นายกฤษฎา  บุณยสมิต      ศ.ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน พลเอก นายแพทย์ ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ รศ.สมพร  อิศวิลานนท์  รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน  นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

17
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี
 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
ประธานกรรมการวิชาการ
ผศ.นสพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
ประธานสภาพนักงาน มก.
 
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

 
  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รศ.ดร.เชษฐพงษ์
เมฆสัมพันธ์
รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
 รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
คณบดี
คณะประมง
คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
คณบดี
คณะวนศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

 
        รศ.ดร.พัทธนันท์            หรรษาภิรมย์โชค รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รศ.ดร. วีรชัย พุทธวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31
รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 
34-3
นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย