กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัย

๑. วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  งาน “AGGIE Day’61” หรือ “รวงทองคืนทุ่ง ปี ๖๑”
     ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในงาน “AGGIE Day’61” หรือ “รวงทองคืนทุ่ง ปี ๖๑”เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์และศิษย์เก่าผู้ที่ล่วงลับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ ๑๑
     ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน“บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ ๑๑ AGRIINNOVATION ENGINEERING ๒๐๑๘” และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมสาธิตการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ของสังคมและสามารถใช้งานได้จริง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
     ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๓. วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖
      ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖ “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”และเป็นผู้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ดีและชมเชย เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดผลงานภาคโปสเตอร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  งานการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU Presidents Forum: In Celebration on the 75th Anniversary of Kasetsart University)
      ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Presidents Forum: In Celebration on the 75 th Anniversary of Kasetsart University) พร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี
     ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

๖.วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์
    ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    งานพิธีเปิดงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๑
    ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดี และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

« 1 ของ 2 »